Maulidur Rasul, 12 Rabiulawal 1433| 5 Feb 2012

Selamat Datang ke Laman Web Bakiska

Kastam

Hari Kastam @ Kelana Jaya .

Barisan AJK kerja BAKISKA 2011-2013

Wednesday, 9 October 2013

SAF PIMPINAN BAKISKA MALAYSIA 2013-15

 
Duduk dari kiri: S/Usaha Agong Saleh bin Othman, Timbalan YDP, Dato' Hj Aziz Abdul, YDP Hj Mohd Daud Othman, Naib YDP Ust Bokhari bin Md Akair, AJK Puan Zaini bt Ibrahim, Bendahari Agong Puan Salasiah. bt Wan
Berdiri belakang dari kiri: AJK Ibrahim bin Sudin, Ahmad Daniel, Hazman Ahmad, Hj Tajul Urus Dawam, Hamdan Hamid

Tuesday, 8 October 2013

Sekitar Mesyuarat Perwakilan Bakiska ke 11

 
PERWAKILAN PULAU PINANG

PERWAKILAN SELANGOR

PERWAKILAN PERAK

PERWAKILAN KLIA

PERWAKILAN KELANTAN
 

 

Sunday, 4 August 2013

MESYUARAT AGONG BAKISKA CAW. KLIA

Bakiska Cawangan KLIA telah mengadakan mesyuarat agongnya pada 7 Julai 2013 bertempat di bangunan Pentadbiran Kastam KLIA. Pada tahun ini ramai muka baru telah terpilih sebagai AJK Bakiska cawangan KLIA. Sebelum mesyuarat dimulakan, satu majlis ceramah agama telah diadakan. Penceramah undangan Al fadhil Ustaz Hj Harrayanto Rizal Rokman, penceramah TV9.
Pada pemilihan ini Tuan Hamiddan Maryani mengekalkan jawatannya sebagai pengerusi Bakiska cawangan KLIA.

 Ust Hj Harryanto Rizal Rokman
 Pengerusi Bakiska KLIA, Tuan Mohd Hamiddan Maryani

 Pengarah Kastam KLIA Sepang
Dato' Chik Omar bin Chil Lim


AJK Bakiska KLIA sesi 2013-2015

Monday, 8 April 2013

MENDIDIK ANAK :BAGAIMANAKAH CARA YANG BETULSeorang ayah berkewajipanmendidikanak-anaknyamengenal agama danmentaatiperintah Allah.Anak-anakadalahharta yang termahal di dalamrumahtangga.Nilainyalebihtinggidaripadasegalaperabot, perkakas-perkakasrumah, barangdapurdansebagainya yang adadidalamrumahkita. Ibubapaakanditanyatentanganak-anak yang dididikdandipimpinnyaitu.
Anakadalahamanah Allah kepadakitamakakitahendaklahmenyempurnakanamanahitudengansebaik-baiknya.Sesuatu yang berhargaperlulahkitajagadenganbersungguh-sungguh.Inikeranaremajadankanak-kanakmudahmenerimaapa yang kitaajarkankepadamereka, terutamamelaluicontohdanteladansertadiikutidenganilmu-ilmukeagamaan.
Ilmufardhu ain amatlahpentinguntukkitamembezakansesuatu yang Allah perintahkandan yang Allah tegah.Ilmu yang bermanfaatinijugaakanmenyuluhkitadalammenjalanihidup di duniadanakanmenyelamatkankita di akhiratkelak. Proses pembelajaranilmuinimestilahdisampaikansecara formal dan informal (sepertiketikamakan, bermusafir, ke masjid dansebagainya) supayaanakmerasaimudahuntukmenerimanasihat. Apatahlagiilmumengenaiketuhanan, akhiratdanilmutauhid.Kemudianbarulahditerapkankepadanyailmufikahdanakhlak.
Para remajaperludididiksupayamempelajaridanmemahamisifat-sifat Allah danRasulNya, diajarsupayatakutkepada Allah, tentangsyurga Allah, neraka, mizan, kehidupan di alamakhiratdansebagainya. Apabilakanak-kanakdiajartentang Allah S.W.T, Rasulullah S.A.W, Kitabullahdanakhirat, hatinyaakanmudahmenerimakebenaranitudaniaakanmudahyakindenganapa yang dipelajarinyaitu. Inikeranafikiran, hatidanakalnyabelumdipengaruhiolehfahaman-fahaman yang salahdansesat.
Rasulullah S.A.W bersabda:
“Anak-anakitudilahirkandalamkeadaanfitrah(sucibersih). Terpulanglahkepadakedua-duaibu-bapanyauntukmencorakkannyamenjadiYahudi, NasraniatauMajusi.”(RiwayatBukhari).
            Kanak-kanaksucibersihsemasadilahirkan.Dalamkeadaandemikianmemudahkankitamencorakkannyaseperti yang kitakehendaki.Hatimerekabersihdantidakdikotoridenganmazmumah yang bolehmenghijabhatidaripadamenerimakebenaran yang disampaikan.Kanak-kanakwajibsupayamengenal Allah kerana Allah adalahpenciptasekalianmakhluk di duniaini.Orang yang tidakkenal Allah, makadiatidakakankenaldirinyadan yang lain-lainnya. Orang tidakkenaldirinyaakanmudahmelakukansesuatu yang bolehmembinasakandirinya. Sebabitulahramaianak-anakhariinimudahterlibatdenganmaksiat, dosa, keruntuhanakhlak, derhakakepada orang tuadan yang lebihparahlagiialahmenderhakakepada  Allah S.W.T. Nyatalahkebinasaan yang akandialamioleh orang yang tidakdididiksupayamengenal Allah sedarikecil, bukanhanyakebinasaan di duniatetapikebinasaan di akhiratkelak. Apabilaanak-anakkitatelahmengenal Allah S.W.T, makatimbullah rasa takutnyakepada Allah S.W.Tdandiatidakberanimelanggarsegalalarangan Allah dantaatsegalaperintahNya. Itulahsebabnyakenapaanak-anakperludididikseawalumurtujuhtahununtukmemahamiperintahsolatdanseterusnyadiajarmengenal Allah melaluisolat.
            Daripada Umar bin Syu’aibdaribapanyadaripadadatuknyatelahberkata, Rasulullah SAW telahbersabda: “Perintahkanlahanak-anakmumengerjakansolatdaripadausiatujuhtahundanpukulkanmerekakalauengganmengerjakanpadausiasepuluhtahun, sertapisahkanmerekadaripadatempattidur.” (Riwayat Abu Dawud)
            Kebiasaannyamanusiaakanmencari role model yang hebatpadapandangannyauntukdicontohi. Diterimaperkataannyadandiikutisegalatindak-tanduknya.Fitrahseseorangadalahuntukdiberikankasihsayangdanditunjukkankebenaran.Anak-anakpadaperingkatawal, jiwanyahalusdanlurus.Apabilamelakukankesilapan, merekaperluditegurdenganberhikmahdandiberipenerangan, bukannyamemarahidenganteguran yang agakkeras.Kebiasaannyaseorang ayah banyakmenggunakankuasaautoritinyaketikamenegurberbandingmengajakanak-anakberbincangmengenaisesuatuperkara yang menjadikesilapannyaitu.
            Tanpadisedari, pendekatandemikianlebihmenanamrasa takutanak-anakkepadaayahnyaberbanding rasa hormatdansanjungan.Tidakhairanlahjikasianakitulebihrapatdengan orang lain, umpamanyabapasaudaranyaatausiapasahaja yang lebihberlemahlembutkepadanya.Selainmelaluiteguranataunasihatsecaralangsung, dakwah (didikan) melaluicontohteladansangatBagindautamakan.Iamenjadiikutandansandarananak-anak yang melihatdanmemerhati. Sayyidina Hassan r.apernahmeriwayatkansebuahathar, “Akupernahbertanyakepadapakcikku yang bernama Hind bin AbiHalah. Diamenyebutkansifat-sifatRasulullahS.A.W,antaranya; Bagindatidakbersifatkerasdanmenghina. Sukamembesarkannikmatwalaupunnikmattersebutsedikitdankecil.Tidakpernahmenghinanyasedikit pun.”

Monday, 28 January 2013

Hari Kastam Sedunia Ke 31.

Hari Kastam Sedunia ke 31 telah diadakan pada 26 Januari 2013 di PICC Putrajaya. Seperti biasa, Bakiska telah diamanahkan untuk mengendalikan Majlis Bacaan Yassin dan Tahlil sempena Hari Kastam tersebut. Majlis itu telah diadakan pada 25 jan 2013 bertempat di Masjid Besi Putrajaya.
YDP Bakiska hadir di Hari Kastam 2013
Pasukan Kawad Istiadat
Pasukan Koir Kastam

Tuesday, 18 December 2012

Malam Kecemerlangan Inovasi 2012

Ustaz Bukhari bin Md Akhir telah diberi kepercayaan untuk memimpin bacaan doa
sempena Majlis Penyampaian Anugerah Kecemerlangan Inovasi 2012 yang telah diadakan
di PICC Putrajaya pada 18 Dis 2012.Monday, 1 October 2012